Missie, visie, kernwaarden en -woorden

Missie

Wij dagen studenten uit om zich een leven lang te ontwikkelen en om zich door middel van onderwijs voor te bereiden op beroep, werk en het leven, in iedere levensfase en op elk individueel niveau. Wij zijn ervan overtuigd dat iedereen talent en ambitie heeft. Daarom zorgen wij ervoor dat studenten hun talenten bij ons kunnen ontwikkelen. Dit doen wij door middel van (beroeps-) onderwijs, volwasseneneducatie en maatwerktrajecten voor alle leeftijden en met inzet van een uitstekende begeleiding en persoonlijke aandacht. Wij zetten ons als partner in voor het ontwikkelen van goed en eigentijds vakmanschap en burgerschap, ongeacht wat er na het Graafschap College in het verschiet ligt. Zo dragen we met goed onderwijs bij aan een kwantitatief en kwalitatief gezonde arbeidsmarkt en aan de brede welvaart in de Euregio.

Visie op onderwijs

Het Graafschap College stelt het succes van haar studenten boven alles. Om met het onderwijs blijvend aan te sluiten op de snelle veranderingen van de maatschappij en in het werkveld, werken de onderwijsteams voortdurend aan hybride, innovatief en gepersonaliseerd onderwijs. Deze drie elementen vormen de kern van onze onderwijsvisie.

Hybride

Onderwijs dat leren in de schoolomgeving, afstandsleren en leren in het werkveld combineert, waarbij sprake is van een gedeelde verantwoordelijkheid. De contextrijke, adaptieve en realistische leeromgeving is zo ingericht dat een student de persoonlijke leerdoelen kan behalen. De beroepstaken en competenties uit de praktijk vormen de basis van het leerproces. De docent heeft­ samen met de begeleiding op de werkplek de rol van coach, expert en lerende.

Innovatief

Onderwijs dat een continu proces van vernieuwing kent, waarbij bewust of onbewust het organisatorisch of onderwijskundig functioneren van de school verandert. Binnen dit proces is er ruimte om te experimenteren. De innovaties zijn gericht op het verbeteren van het onderwijs voor studenten, waarin persoonsvorming en maatschappelijke toerusting een duidelijke plek hebben. Innovaties zijn afgestemd op ontwikkelingen in de beroepspraktijk en/of in de maatschappelijke context.

Gepersonaliseerd

Onderwijs dat studenten in staat stelt om de regie te nemen over hun eigen leerroute en ontwikkelproces zodat in afstemming met de docent leerdoelen in eigen tempo, met een eigen leerstijl en niveau behaald worden. Het onderwijsaanbod houdt daarbij rekening met en speelt in op de ervaringen, persoonlijke situatie en kwaliteiten van de student.

Kernwoorden

Drie kernwoorden die iedere student en medewerker in de komende jaren als leidraad kan beschouwen: Samen.Leren.Delen.. Samen leren, samen delen en samen leren delen past bij ons én onze regio. Het zijn voor ons ‘werkwoorden’ (woorden waar we iedere dag aan en mee werken); we maken ze tot de kernwoorden van onze strategie.