Missie, visie, kernwaarden en -woorden

Missie

Het Graafschap College staat voor hybride, gepersonaliseerd en innovatief (beroeps)onderwijs dat relevant is voor de samenleving en gericht is op een optimale aansluiting op de arbeidsmarkt en vervolgonderwijs.

Vanuit de overtuiging dat iedereen talent en ambitie heeft, biedt het Graafschap College studenten en medewerkers maximaal de gelegenheid om die talenten te ontwikkelen en hiermee aantoonbaar bij te dragen aan een zo goed mogelijke voorbereiding op beroep, werk en het leven, in iedere levensfase en op elk individueel niveau. Het Graafschap College is zo een belangrijke partner voor leven lang ontwikkelen en draagt daarmee substantieel bij aan de vitaliteit en de leefbaarheid van de regio.

Visie op onderwijs

Het Graafschap College stelt het succes van haar studenten boven alles. Om met het onderwijs blijvend aan te sluiten op de snelle veranderingen van de maatschappij en in het werkveld, werken de onderwijsteams voortdurend aan hybride, innovatief en gepersonaliseerd onderwijs. Deze drie elementen vormen de kern van onze onderwijsvisie. Deze komen in de plaats van de negen elementen uit de vorige onderwijsvisie.

Hybride leeromgevingen stimuleren en ondersteunen de beroepsidentificatie bij studenten. In diverse opleidingen worden realistische en up-to-date praktijkomgevingen in nauwe samenwerking met het werkveld tot stand gebracht, waardoor kwaliteit en relevantie van het onderwijs verbetert en het onderwijs beter aansluit op het werkveld. Zo profiteert het werkveld ook van beter opgeleide studenten en goed toegeruste startende beroepskrachten. Tegelijkertijd leren medewerkers en docenten in die praktijkomgevingen van elkaar en van de studenten.

• Een innovatieve houding en innovatief gedrag dragen bij aan het herkennen en beoordelen van veranderingen die van invloed zijn op het beroepenveld en maken aanpassingen mogelijk. We kijken over de in- en externe grenzen van ons onderwijs heen en delen ervaringen. Er is ruimte om te experimenteren (‘van proberen kan je leren’).

• Gepersonaliseerd onderwijs biedt studenten de mogelijkheid om op maat te kunnen leren. Onderwijs waarin de student (deels) de regie heeft op de inhoud van het onderwijs en op het tempo waarin, het niveau waarop en de plek waar hij leert. Het doel van gepersonaliseerd leren is het talent van jonge en oudere studenten optimaal te ontwikkelen, zodat zij goed voorbereid worden op hun rol binnen een veranderende arbeidsmarkt en hoe zij zich een leven lang ontwikkelen.Iedereen heeft talenten en ambitie. Het Graafschap College biedt studenten en medewerkers de gelegenheid deze optimaal te ontwikkelen en draagt hiermee bij aan de voorbereiding op een beroep en werk in iedere levensfase en op elk niveau.

Kernwaarden en kernwoorden

In het Strategisch Plan 2015-2020 werden vijf kernwaarden vastgelegd, namelijk persoonlijk, creatief, verbonden, zelfbewust en duurzaam. Deze kernwaarden hebben aan betekenis niet ingeboet, maar wij hebben ze in het licht van de actualiteit vertaald naar drie kernwoorden. Drie kernwoorden die iedere student en medewerker in de komende jaren als leidraad kan beschouwen:

Samen.Leren.Delen.

Samen leren, samen delen en samen leren delen past bij ons én onze regio. Het zijn voor ons ‘werkwoorden’ (woorden waar we iedere dag aan en mee werken); we maken ze tot de kernwoorden van onze strategie.